Privacyverklaring

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.


Deze privacyverklaring is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverwerkingen van de Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). Ons privacybeleid past binnen het algemene beleid van de VRHM en is conform alle relevante lokale, regionale, nationale en Europese wet- en regelgeving, zoals de Europese verordening: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.


Wij werken met persoonsgegevens van burgers, medewerkers en (keten)partners. Hun persoonsgegevens verzamelen en/of verwerken wij voornamelijk om wettelijke taken die ons zijn toebedeeld, goed uit te voeren. Medewerkers en burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat VRHM zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaat en dat ieders privacy gewaarborgd blijft, onder andere door maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging, dataminimalisatie. transparantie en gebruikerscontrole.


De VRHM respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld


Uitgangspunten daarbij:


Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie
Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze behandeld.

Grondslag en doelbinding
VRHM zorgt ervoor dat persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor vooraf bepaalde en gerechtvaardigde doelen die duidelijk zijn omschreven. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen met een rechtvaardige grondslag plaats.

Dataminimalisatie
Wij verwerken alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. VRHM streeft naar minimale gegevensverwerking.

Bewaartermijn
VRHM bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om onze taken goed uit te kunnen oefenen, of om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.

Integriteit en vertrouwelijkheid
De persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Bij de verwerking hanteren wij een geheimhoudingsplicht en de persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Delen met derden
VRHM verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten die wij met derden hebben over medewerkers, burgers, of (keten)partners, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Recht op inzage, aanpassing of verwijdering
Een ieder van wie gegevens zijn vastgelegd door VRHM, heeft het recht om de eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Eventuele toestemming voor gegevensverwerking kan door betrokkene worden ingetrokken en er kan bezwaar worden gemaakt tegen de verwerking van de eigen persoonsgegevens.

Daarnaast heeft een ieder het recht op gegevensoverdracht (de persoonsgegevens waarover VRHM beschikt, worden op verzoek naar betrokkene zelf of naar een door hem/haar genoemde organisatie gestuurd).

Een verzoek om inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van persoonsgegevens en verzoeken om intrekking van toestemming of bezwaar tegen verwerking kunt u sturen naar:
Veiligheidsregio Hollands Midden
Functionaris Gegevensbescherming (vertrouwelijk)
Postbus 1123
2302 BC Leiden

Voor klachten over verwerking van uw persoonsgegevens door VRHM kunt u zich richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens, via het klachtenformulier op hun website of door een brief te sturen naar Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ in Den Haag.


Ons gebruik van verzamelde gegevens

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van VRHM of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Veiligheid

Ondanks dat wij de verstrekte en verwerkte persoonsgegevens veilig opslaan en beschermen, kunnen wij niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonsgegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten.
Wij kunnen uw persoonlijke informatie en/of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of een andere (regelgevende) overheidsinstantie die verdachte en illegale activiteiten onderzoekt.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacy verklaring voldoen. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen:

Veiligheidsregio Hollands Midden
Coördinator Privacy
Postbus 1123
2302 BC Leiden
Telefoon: 088 - 246 5000
E-mail adres: personeel@brandweer.vrhm.nl